Reklamácie

Pokiaľ budú dodržané zásady správneho používania a ošetrovania podľa návodu, poskytuje výrobca záruku na kvalitu výrobku v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja. Niektoré typy matracov majú predĺženú záruku na jadro matraca na 3 roky.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním, prirodzeným starnutím, zmenou farby, nevhodným uskladnením a ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, hrubým zaobchádzaním alebo používaním na iný účel, než na to, na ktorý je výrobok určený.

Zjavné chyby a nekompletnosť matraca je nutné reklamovať ihneď po prevzatí tovaru.

Záručná lehota začína plynúť odo dňa predaja výrobku. Do záručnej lehoty sa nezapočítava lehota od uplatnenia reklamácie až do lehoty, keď je kupujúcemu výrobok po vybavení reklamácie vrátený.

Reklamáciu je možné uplatniť bez zbytočného odkladu u predávajúceho, u ktorého bol výrobok kúpený, a to predložením originálu dokladu o kúpe výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a pečiatkou predajne.

Výrobok, ktorý je predmetom reklamácie, musí byť odovzdaný riadne zabalený v igelite, aby prepravou nedošlo k zašpineniu alebo inému poškodeniu výrobku. Výrobca si vyhradzuje nárok zamietnuť reklamáciu z dôvodu hygienického znečistenia výrobku.

Igelitový obal uschovávajte mimo dosahu detí a likvidáciu robte v súlade so zákonom o odpadoch. Je možné ho vrátiť výrobcovi (firme DŘEVOČAL, s. r. o.). Podľa zákona o obaloch sme zapojení do systému EKO-KOM.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri doprave a inštalácii matraca.

Už kúpený a použitý matrac nie je možné z hygienických dôvodov meniť za iný typ.